opc_loader
Print deze pagina:


 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Met Liefde Gemaakt zijn deze Algemene
      Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
      toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
      geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
      ten behoeve van Met Liefde Gemaakt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve
      van door Met Liefde Gemaakt ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Met Liefde Gemaakt zijn vrijblijvend en Met Liefde Gemaakt behoudt zich
      uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van
      (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Met Liefde Gemaakt.
      Met Liefde Gemaakt is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
      levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
      geaccepteerd, deelt Met Liefde Gemaakt dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de
      bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en
      exclusief handlings- en verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
      vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na
      factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen
      na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij andersschriftelijk
      overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per Ideal. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de
      datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Met Liefde Gemaakt.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
      plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een
      deel van een maandverschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na
      aanmaning doorMet Liefde Gemaakt bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan
      administratiekosten verschuldigd en indien Met Liefde Gemaakt haar vordering ter incasso
      uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent
      (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Met Liefde
      Gemaakt om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
      te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Met Liefde Gemaakt gerechtigd (de uitvoering van)
      de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,
      dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
       bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
       overeenkomst te ontbinden binnentien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
       Met Liefde Gemaakt.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Met Liefde Gemaakt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van
      enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw
      bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
      leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
      overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
      de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
      gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
      enige overeenkomst aan Met Liefde Gemaakt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico
      ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door
      Met Liefde Gemaakt geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Met Liefde Gemaakt garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk
      maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
      overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Met Liefde Gemaakt
      daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de
      aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email
      en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
      Met Liefde Gemaakt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan
      te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als
      particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ons
      te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de
      verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor
      retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Met Liefde Gemaakt producten aan de afnemer levert, is Met Liefde Gemaakt
      nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan
      waarop bedrijfsnaam ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
      Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties
      wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden,
      doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de
      opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van
      30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Met Liefde Gemaakt na het verstrijken van
      deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Met Liefde Gemaakt in
      behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
      bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig
      ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Met Liefde Gemaakt, dan
      wel tussen Met Liefde Gemaakt en derden, voor zover betrekking hebbend op de
      relatie tussen u en Met Liefde Gemaakt, is Met Liefde Gemaakt niet aansprakelijk,
      tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van
      Met Liefde Gemaakt.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft bedrijfsnaam ingeval
        van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te
        schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
        zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Met Liefde Gemaakt
        gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden
        naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
        Met Liefde Gemaakt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar
        schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
        voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Met Liefde Gemaakt schriftelijk opgave doet van een adres, is
        Met Liefde Gemaakt gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan
        Met Liefde Gemaakt schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw
        bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door bedrijfsnaam gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
        afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
        directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen
        laten gelden op grond van het feit dat Met Liefde Gemaakt deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst
        met Met Liefde Gemaakt in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
         betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door
         Met Liefde Gemaakt vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Met Liefde Gemaakt is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
        van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
         Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
          recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
        bevoegde rechter in Nederland.


In the picture
Wierook & meer

Met liefde gemaakt is een webshop in - HEILIG HOUT - wierook - palo santo - witte salie - SMUDGESTICKS - abalone schelpen - agua sacral - FLORIDA WATER en nog veel meer. Bij ons kan je witte salie kopen, witte salie branden, witte salie wierook kopen. Witte salie of witte salie wierook (Jiri and Friends) is ook geschikt om je huis mee te reingen.